Đề xuất vẻ đẹp bền vững thông qua tình yêu bản thân và đam mê bản thân.